Regulamin Klubu Regulamin Klubu

Do pobrania: Regulamin Klubu (plik PDF)

 

 

REGULAMIN

 

Klubu Żeglarskiego

Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

uchwalony na zebraniu założycielskim 20 października 2009 roku

i zatwierdzony przez JM Rektora UJ dnia 13 lipca 2010 roku

 

 

Art. 1

Nazwa

Koło nosi nazwę: Klub Żeglarski Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, dalej zwane Klubem.

 

Art. 2

Klub działa w Uniwersytecie Jagiellońskim i zrzesza pracowników, studentów stu-diów III stopnia oraz absolwentów tej uczelni.

 

Art. 3

Cele działania

Klub powołany jest do organizowania dla swoich członków wypoczynku i turystyki na akwenach śródlądowych i morskich. Klub opiera swą działalność na aktywności swoich członków.

 

Celem Klubu jest:

 • Promowanie żeglarstwa oraz turystyki wodnej wśród pracowników uczelni oraz studentów i absolwentów

 • Organizowanie rejsów po wodach śródlądowych oraz morskich w kraju i za granicą,

 • Organizowanie spotkań, szkoleń i pokazów propagujących wiedzę i kulturę żeglarską,

 • Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wyjazdów,

 • Służenie pomocą mniej doświadczonym żeglarzom,

 • Współpraca z innymi klubami i organizacjami żeglarskimi.

 

Art. 4

Członkowie koła

Członkiem Klubu może zostać osoba spełniająca niżej wymienione warunki:

 • Jest pracownikiem, studentem studiów III stopnia bądź absolwentem Uniwersy-tetu Jagiellońskiego

 • Zgłosiła wobec członków Zarządu chęć przystąpienia do Klubu

 

Art. 5

Prawa członków

Prawem każdego członka zwyczajnego jest:

 • Uczestniczenie w pracach, spotkaniach i imprezach Klubu,

 • Przedstawianie propozycji imprez na kolejne sezony żeglarskie,

 • Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu, składanie wniosków dotyczących działalności Klubu, a także żądanie informacji o działalności Zarządu,

 • Zgłaszanie projektu zmiany regulaminu Klubu,

 • Czynne i bierne prawo wyborcze.

 

Art. 6

Obowiązki członków

Do obowiązków członków Klubu należy praca na rzecz Klubu, a w szczególności:

 • Działanie dla dobra Klubu i propagowanie jego idei we własnym środowisku

 • W miarę potrzeb i możliwości uczestnictwo w przygotowywaniu wyjazdów i rejsów,

 • Przestrzeganie postanowień regulaminu Klubu.

 

Art. 7

Władze klubu

Władzami Klubu są:

 • Walne Zgromadzenie Członków Klubu,

 • Zarząd Klubu.

 

Art. 8

Walne Zgromadzenie Członków Klubu

1. Każdy członek zwyczajny Klubu ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem do głosowania przy podejmowaniu uchwał.

2. Zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Zebranie i jego uchwały są prawomocne, gdy podejmowane są przy udziale co najmniej połowy członków zwyczajnych. W drugim terminie dla ważności decyzji wystarczy obecność 25% członków zwyczajnych. W szczególnych przypadkach decyzje mogą być podejmowane w trybie obiegowym (np. poczta elektroniczna, forum internetowe).

3. Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku w celu:

 • Dokonania oceny działalności Klubu w poprzednim roku,

 • Podjęcia decyzji o wyborze nowego Zarządu, bądź o przedłużeniu kadencji Zarządu na kolejny rok,

 • Wyboru nowego składu Zarządu w przypadku podjęcia decyzji o wyborze,

 • Uchwalenia ewentualnych zmian regulaminu.

4. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. Walne Zgromadzenie może być też zwołane w każdej ważnej dla Klubu sprawie przez Zarząd lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych. Walne Zgromadzenie jest zwołane prawomocnie, jeżeli członkowie Klubu zostali poinformowani o terminie pocztą elektroniczną, co najmniej na 7 dni wcześniej.

 

Art. 9

Zarząd Klubu

1. W skład Zarządu Klubu wchodzą:

 • Prezes,

 • Wiceprezes,

 • Sekretarz,

 • 1-4 członków.

2. Wszystkie funkcje w Zarządzie są honorowe.

3. Zarząd wybierany jest zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu na okres jednego roku.

4. Do obowiązków Zarządu należy:

 • Kierowanie Klubem i organizacja jego działań,

 • Reprezentacja Klubu na zewnątrz,

 • Przedstawianie sprawozdania rocznego z działalności Klubu na forum Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,

 • Prowadzenie archiwum Klubu,

 • Rozwiązywanie bieżących problemów, związanych z regulaminową działalnością Klubu.

 

Art. 10

Rozwiązanie Klubu

Rozwiązanie Klubu następuje na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu większością 2/3 głosów. Wniosek o rozwiązaniu może zgłosić każdy członek zwyczajny Klubu informując pozostałych o przyczynach i uzasadniając swoją decyzję.

 

Art. 11

Finansowanie Klubu

Nie ustala się stałej składki klubowej. W razie zaistnienia potrzeby przeprowadzona jest zbiórka funduszy na konkretny cel regulaminowy.

 

Art. 12

Przepisy końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem powołania Klubu i od tego dnia posiada moc obowiązującą dla wszystkich członków Klubu.

Szkolenie
do patentu żeglarza

W styczniu 2013 rozpoczęły się zajęcia kursu teoretycznego dla kandydatów chętnych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego. Zajęcia odbywają się co tydzień w środy o godzinie 19:00 w Instytucie Fizyki UJ. 

więcej... »

Konkurs na nazwę Klubu

Ogłaszamy konkurs na nazwę naszego klubu. Obecna nazwa „Klub Żeglarski Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego" jest jak widać dość długa i chcielibyśmy do niej dodać krótką nazwę, którą klub mógłby się w przyszłości posługiwać.

więcej... »